Websida er sist oppdatert:  8. desember 2016  -   Gåver og bladpenger (kr 275,-/år), konto 3201 53 18049
Tusen Takk for gåver og bladpengar til drifta!  -  MERK! Nytt kontonummer. GIRO 2016 finn du HER.


Barnekor syng under julekonserten i Skjold kyrkje

Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc
Om redaksjonen, adresser og linkar til andre kyrkjer og bedehus, sjå her eller nede på sida.
Vi er avhengige av gåver og frivillige bladpengar. Bruk:  3201.53.18049 og hjelp oss å gje ut bladet.
Les:    |  Hyrdingen nr 6/16    |  Redaktørpennen    |  Gudstenestelista m/kunngjeringar    |  ARKIVET    |  Søndagstankar  

Hittil i år har 16900 besøkt denne nettstaden - Hyrdingen.no

Ordførar og Fylkesmann opna
Magnhild Meltveit Kleppa opna Bibelmaraton i Skjold kyrkjeBibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 2016

Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats
står bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast frå onsdag til søndag.

Etter ei omvisning i utstilling av barnebiblar, bibelplansjar og ikkje minst barneteikningar frå bibeltema, så samla ei stor gruppe tilhøyrarar seg inne i kyrkjerommet.  Jon Ådnøy og representantar frå sokneråda orienterte om dette tiltaket i samband med bibelselskapet sitt jubileum, før Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland opna arrangementet og las første kapittel i Bibelen.  Dette gjorde ho med innleving.

Ordførar Ole Johan Vierdal var neste mann ut med å lesa eit kapittel, før representantar for sokneråda og bygdene i Vindafjord i tur og orden las eit kapittel kvar. Her deltok også representantar frå nabosokn i Tysvær.

Seinare på kvelden var det konfirmantane som bytte på å lesa ei rekkje kapittel utover i Bibelen. På onsdag held dette fram og då er m.a. representantane for bedehusa inviterte til å lesa ein time kvar.


Før lesinga fekk fylkesmann og ordførar studera ulike gamle bibelske motiv og m.a. det kjende hjelpemiddelet frå Søndagsskulen: Flanellografen.

Du kan bli med å oppleva dette, eller å lytta til bibellesinga i Skjold kyrkje:
Onsdag 9.11.  kl 9:00 -24:00
Torsdag 10.11. kl 8:00 - 24:00
Fredag 11.11. kl 08:00-24:00
Laurdag 12.11. kl 00:00 - 24:00
Søndag 13.11. kl 00:00 - 21:00
I denne tida er Skjold kyrkje open for alle som bil ta turen innom.  Les meir her


Bibelen vart lesen både på framande språk og norsk. Innhaldet er det same, og med
ekstra biblar i kyrkja kan ein fylgja teksten også om språket skulle vera ukjend.

 

Nr. 6 kom ut 8. des.-16
Les som pdf - klikk HER

Les her nr 6 av Hyrdingen 2016

Gudstenestelista

Plan for Hyrdingen:
Nr Neste nr,
Matr. frist

Neste nr.
Utdeling

6 lør 12. nov. 8. des.
2017
1 man 9. jan. 2. febr.
2 11. mars 6. april
3 8. mai 1. juni
4 12. aug. 7.sept.
5 23. sept. 19. okt.
6 11. nov. 7. des.


Det kan bli justeringar i datoar

Nr. 5 kom ut 20. okt.-16
Les som pdf - klikk HER

Les her nr 5 av Hyrdingen 2016

Nr. 4 kom ut 1. sept-16
Les som pdf - klikk HER

Les her nr 4 av Hyrdingen 2016

Les heile Bibelen i Skjold kyrkje 8.-13. nov. Du kan komma og høyra, frå tidleg morgon til seine kvelden, og eit par netter med.


 
Nr. 3 kom ut 2. juni-16
Les som pdf - klikk HER
Les her nr 3 av Hyrdingen 2016

Gudstenestelista vår
Nr. 2 kom ut 17. mars-16
Les som pdf - klikk HER
Klikk her og last ned nr 2 av Hyrdingen 2016
 


Nr. 1 kom ut i febr. 2016
Les som pdf - klikk HER

Klikk her og last ned nr 1 av Hyrdingen 2016
 
Giro for bladpenger - her


Venta og lengta i Vats kyrkje onsdag 7. des. kl 19:30

Advent er forventning og lengting til å feira at Jesus kom til jorda og ikkje minst til at han skal komma igjen for å henta sine heim.   Av programmet nemner vi:

 • 7 lesingar med lystenning
 • Vi syng salmar og songar i ein 2000 års tradisjon.
  Av nålevande komponistar er Kjell Mørk Karlsen representert med fleire moteller
  Utøvarar: Menighet leia av Odd Jan Hagen og Per Egil Meling

Velkommen!

 

Hyrdingen nr 5, 9MB pdf fil, oktober 2016

Kyrkjebladet Hyrdingen
Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.
I redaksjonen set: Steinar Skartland, Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke og Øivind Jønsson.

Torsdag 20. oktober kom Hyrdingen nr 5 i år til alle husstandar i Vindafjord. Du kan også lasta ned bladet frå web (9 mB file).

For å kunna senda kyrkjebladet til alle husstandar seks gonger i året (+ på web) er vi avhengige av økonomisk støtte i frå dei som bur i kommunen i form av frivillige bladpengar eller gåver til drifta.  Ynskjer du å støtta arbeidet med å utgi bladet, kan du nytta bankgiro konto 3201.53.18049
 
Innhaldet i Hyrdingen nr. 5 - 2016Søndag 5. juni var det friluftsgudsteneste på Refsnes i Blikrabygda. Dette var ein del av programmet i kulturveka i Vats (28. mai – 5. juni). KFUK-KFUM -speidarane i Vats saman med arrangørane for kulturveka stod for det praktiske opplegget. Klikk her, for å lesa meir frå arrangementet.
Les Bibelen på 90 timar i Skjold Konfirmantar og utlendingar, speidarar og unge vaksne, pensjonistar og folk flest, frå Vikebygd, Vats og Skjold
– frå 8. til 13. november skal dei lesa høgt heile Bibelen, frå side 1 til side 1429 i Skjold kyrkje. I helga må dei ta nettene til hjelp, for å komma i hamn.

Les meir om dette originale påfunnet i Hyrdingen nr 3.


Bilete av konfirmantane i 8 kyrkjer i Nr. 3
Ølen
Bildene er på trykk i Hyrdingen (pdf er i låg oppløysing)


Nye funn stadfestar opplysingar i Bibelen

I ei ny bok kalt «Bibelen for hovud og hjarte» skriv tidlegare høgskulelærar Anne-Margrete Saugstad om Bibelen sine tekstar, deira bakgrunn, profetiar og oppfylling, samt arkeologiske funn.

Av: Torbjørn Gripsland, KPK
 
Det har nokså sikkert vore forska meir på Israel-folket og landet dei har butt i så vel som boka som fortel om denne, Bibelen, enn noko anna folk og land.
 
I boka kalt «Bibelen for hovud og hjarte» frå Luther Forlag skriv Saugstad at arkeologi ikkje dreiar seg om å prove eller motprove bibelforteljingane slik dei står:
 
– Men historikarane og arkeologane kan lære oss å tenkje på ein annan og for nokre ny måte når det gjeld Israel-folket si historie. Alt som blir forståeleg ut frå tida som forteljingane er plassert inn i, styrkjer slik vi har sett autentisiteten. Dette kan vi bruke apologetisk og vise at det er noko ganske anna å halde seg til Bibelen enn til andre religionar, skriv Saugstad.
 
Ho understrekar at fordi Bibelen sine forteljingar passar inn i Midtøsten si historie og geografi, er det faktisk det «aller viktigaste kriteriet på historisitet».
 
Gud kalla Abraham til å dra bort frå Ur i Kaldea (Mesopotamia) og til Kanaan ved Middelhavet, ca. 1800 år før Kristi fødsel. Abraham og kona Sara budde i Harran nokre år.
 
Både Ur og Harran er no funne av arkeologar. I Mari, der Harran låg, er det funne dokument som viser at bibelske namn som Nakor, Tarah, Peleg og Serug var vanlege på denne tida. Funn av lover i Mesopotamia samsvarer med skikkar vi kan lese om i historia om Abraham og styrkjer dermed den historiske tilliten.
 
Funna viser også at semittiske nomadestammer trengde inn over grensene til Mari. Abraham var sjølv semitt (etterkomar av Sem, Noahs son, ifølgje Bibelen).
 
Bibelen opplyser at Abrahams nevø Lot slo seg ned i Siddim-dalen, der Saltsjøen er no (1. Mosebok 14,3). Fem byer omtales, Sodoma, Gomorra, Adma, Behoim og Bela (Soar). I 1976 gjorde italienske arkeologar viktige oppdagingar i byen Ebla, der 15 000 leirtavler blei funnet. Der blir dei fem byane omtalt, og utruleg nok, nemnde i same rekkjefølgje som i Bibelen.
 
Går vi til Egypt, har ein oppdaga funn som stadfestar fleire av Bibelen sine opplysingar. Fyrste byen som Abraham kom til i Kanaan, var Sikem. På ein minnestein fortel ein krigsrapport om 3. felttoget til farao Sesostri: «Hans majestet kom til ein stad som heitte Sekmen» (Sikem).
 
Kvifor er ikkje den store hendinga som Israels-folket sin utgang frå Egypt var, omtalt i egyptiske kjelder? Saugstad nemner at praktisk talt alle hendingar omtalte i egyptiske tekstar, har ein lukkeleg slutt.
 
– Ei ulukke blir ikkje skildra utan at ein kan opplyse om korleis den blei overvunnen, og ein krig som ikkje endar med siger, blir ikkje tala om.
Eit oppsiktsvekkjande funn er dette: For ikkje lenge sida blei det funne ei steininnskrift som blir datert til ca. 845 f. Kr. som nemner «Davids hus» og «Israel sin konge». KPK
 
Saugstad skriv naturleg nok også om Det nye testamentet. Når det gjeld forskingsresultat, er kanskje noko av det viktigaste det som gjeld Jesu liv og oppstode. Ho skriv: «Knapt noko i heile antikken er så godt vitna som Jesu oppstode frå dei døydde!» Jesu disiplar som blei totalt forandra frå svik og vantru til modige vitne, må også forklarast. Og ingen fekk lov til å vere ein apostel i urkyrkja utan å ha vore augevitne til Jesu liv, død og oppstode.
 
Saugstad kjem med denne konklusjonen:
 
– Historisk sett står Jesu oppstode veldig sterkt, og fornekting av Guds eksistens er det einaste verkelege argumentet ein sit igjen med dersom ein nektar for Jesu oppstode. KPK

Les årsmeldingane til sokneråda
SKJOLD
VIKEBYGD
ØLEN
IMSLAND

Årsmelding IMSLAND sokn
VIKEDAL

Årsmelding Vikedal sokn
VATS

Årsmelding Vats sokn

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - her

Nye medarbeidarar i redaksjonen 2016
 
Statistikk over besøk på nettstaden hyrdingen.no

For eldre utgåver av kyrkjeblada, sjå i arkivet HER.


Neste nummer av Hyrdingen:
Nr 2 - 2016, kjem rett før påske.

Om du har stoff frå di bygd eller sokn, som høver inn i Hyrdingen, så send det gjerne til redaksjonen.  I nokre tilfelle vil medlemmer i redaksjonen skriva og ta bilete, andre gonger høver det godt for deg å senda inn stoff.

Tar du bilete av born så vil vi at du spør foreldra om det er greitt at biletet vert trykt i kyrkjebladet.

Vi vil også invitere sokneråda til å fortelja litt om kva som er viktige saker dei jobbar med nå og kva planar dei har for soknerådsperioden som har teke til.


Hyrdingen nr 1, i 2016
kom i postkassane 28. januar. Her er bilder og stoff frå kyrkjene sine aktivitetar i jula og portrettintervju med Børge Løype.
Les også prestens hjørne av Jon Ådnøy.
Biskopen i Stavanger informerte om at han må redusera talet på gudstenester i Ølen kyrkje pga økonomi.
Sokneprest Johannes Nedrelid har teke ut AFP pensjon i del av si stilling.

Trusopplæringa i Vindafjord 2016

Vindafjord har fått statlege midlar til trusopplæringstiltak. Trusopplærings-medarbeidarar er tilsette i tillegg til kateket, og eit flott arbeid er i gong i alle kyrkjelydane våre.

Les meir om plan og aktivitet i kyrkja sitt trusopplæringsarbeid i 2016,
i nr. 6 av Hyrdingen 2015


Hyrdingen nr 6 - 2015 (desember 2015).
(desember 2015).
Her var m.a. teikningar om jula frå fleire av borna i Vindafjord skulane. Du kan lese dette nummeret av Hyrdingen her på web, ved å klikke på biletet av bladet
I nr 6 - 2015 kan du også lesa om Radio-Søndagsskule, Lundeneset VGS som jubilerer,
Familie-KRIK og planane for trusopplæringa i Vindafjord i 2016.


 
Les andre kyrkjelege nyheiter frå Kirkeaktuelt, her

 
Nr. 6 kom ut desember 2015
Les som pdf - klikk HER

Klikk på bladet for å laste
det ned til din eigen pc.

Kva betyr påsken - for deg?

Påsken er saman med jula den mest sentrale av dei kristne høgtidene, og vert feira til minne om Jesu Kristi liding, død og oppstode. Forut for påsken vert fastetida markert. Tida mellom palmesøndag og skjærtorsdag vert kalla den stille veka. Etter påskesøndag kjem påsketida, som varer fram til pinse. Ordet påske er ei forvansking av namnet på den jødiske høgtida pesach. Jødane har feira påske lengre enn dei kristne. Dei feira utvandringa frå fangenskapet i Egypt. Les meir om påsken og kva påskedagane betyr, i nr 2-2016


Haugaland prosti
Frå januar 2013 heiter det: Haugaland Prosti. Prosten sin kontorstad er i haugesund (Les meir her).
Haugaland prosti har fylgjande fellesråd: Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Kyrkjelydane i Vindafjord nå er del av Haugaland prosti.
Prost er frå 2015: Rune Steensnæs Engedal, som tok over etter Norodd Stavenjord. I prostiet er også tilsett prostiprest Eldbjørg Andreassen.

Les meir om omorganiseringa som vart gjort i 2013 her.


 

Viktig om kunngjeringar:
Mange ynskjer å kunngjera møter i sitt bedehus.  Med 9 bygder må vi i redaksjonen "gjera oss litt vanskelege".

Møtekunngjeringar vil i hovudsak bli sett opp i tabellform med flg. info:
- Dag/dato/klokka
- Type arrangement
- Talar eller organisasjon
- Stikkord for spesiell aktivitet

Unntaksvis med førehandsomtale, når det gjeld svært spesielle eller større arrangement, møteseriar over fleire dagar etc.


Har du betalt bladpengar ?

I nr 1 ligg det med ein giro-blankett der me oppfordrar så mange som råd å betala bladpengar med
kr 275,- pr år, eller eit anna beløp om du heller vil.

Dette dekker kostnaden med å utarbeida bladet, trykkerikostnad og porto slik at alle husstandar i Vindafjord får bladet i postkassane 6 gonger i året. 

Totalt går det ut ca. 3400 eks. av bladet, og budsjettert kostnad er omlag 160-170.000 pr år. 

Bruk konto: 3201 53 18049 
GIRO HER
.

Bladpengane dekkjer kostnaden og gjer at vi kan laga eit enda betre blad.d.

Bidra med stoff frå di bygd:
Skjer det noko i kyrkje, bedehus eller barne-/ungdomsarbeid i di bygd? 
Skriv gjerne litt om dette og send saman med bilete inn til:
redaksjonen @ hyrdingen.no 
(NB.  Adressa skal kun nyttast for stoff til Hyrdingen!!)
 
Vi set stor pris på at du bidrar med det som skjer i kyrkjelyden din,
men hugs på fylgjande når det gjeld bilete (veldig viktig!!!)

 1. Send originalbilete (jpg-format)
  Om du legg bildet inn i eit tekst dokument for å viser korleis du ynskjer at dette skal nyttast saman med teksten, så send likevel alltid originalbildet som separat fil i tillegg.  Denne bør vera på mist 500 kB, og gjerne større.

   
 2. Spør dei som du tar bilde av - om det er greitt at dette vert nytta i Hyrdingen (gjeld ikkje om du har bilde av 17.-mai toget o.l.)
 
 
  Kyrkjebladet: 

Redaksjonen:

Steinar Skartland, redaktør
Jens Tveit
Hanne Haraldseide Brekke
Trygve Sandvik
Øivind Jønsson

Adresse:

Hyrdingen Kyrkjebladet
Skjold Kyrkje
Postboks 6
5574 Skjold

Telefon: 908 73 170

E-post:
redaksjonen @ hyrdingen . no
 

NB. Denne e-postadressa skal berre nyttast til stoff som skal trykkast i kyrkjebladet Hyrdingen. Reklame og spam er uønska til denne adressa.

Bedehus og kyrkjer:

Andre lenker:

 

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - her

 

Konto for bladpengar og gåver til Hyrdingen:   3201 53 18049