Tusen Takk for gåver og bladpengar til drifta!    Bladpenger (kr 275,-/år), konto 3240 11 17937
Om redaksjonen, adresser og linkar til andre kyrkjer og bedehus, sjå nede på sida. Websida er sist oppdatert:  12. febr. 2019

MERK. HYRDINGEN HAR NYTT KONTO-NUMMER i 2018:  3240.11.17937
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc 

Les:    |  Hyrdingen nr 1/19    |  Redaktørpennen    |  Gudstenester & Møte     |  ARKIVET    |  Søndagstankar  

Sjå også informasjon på kyrkjene i Vindafjord si web-side: www.vindafjord.kyrkjer.no
eller klikk på biletet bladet nedanfor her:
 
Les nr 4 av Hyrdingen 2018, september-nummeret, her Les nr 5 av Hyrdingen 2018, oktober-nummeret, her Les nr 6 av Hyrdingen 2018, desember-nummeret, her

Les Septemberutg. her   -     Les Oktoberutg. her   -     Les Desemberutg. herNy sokneprest i Vikedal, Sandeid og Imsland. Les meir i nr 1 - 2019
Ny sokneprest i Vikedal, Sandeid og Imsland. Les meir i nr 1 - 2019
Ny sokneprest i Skjold, Vats og Vikebygd. Les meir i nr 6 - 2018

Årsmøtet, styre og vedtekter i Hyrdingen

Sokneråda kom saman til årsmøte for Hyrdingen, på rådhuset i Ølen, 24. oktober 2017. Dette årsmøtet var samde om at det er sokneråda som står bak bladet, og godkjende vedtekter for Hyrdingen.

Dei valde også eit styre for kyrkjebladet og i dette sit nå:  Leiv Karsten Medhaug (Leiar), Guri Gjerde og Gunnar Listog. Vararepr. er Brit Nelly Ness Tveit og Tore Tokheim.  Det er framleis ein redaksjonskomité på 4 personar som står for arbeidet med å utgje bladet. Med layout og trykk har dei avtale med Sveinung Bjelland i A1 Grafisk Idé.  Les vedtektene her.


1 Februar 2018
Klikk her for å laste ned blad nr 1 - 2018

Nr. 1:    februar 2018
Les som pdf - klikk HER

2 Mars 2018
Klikk her for å opne nr 2

Nr. 2:    mars 2018
Les som pdf - klikk HER

6 Juni 2018
Klikk her for å opne nr 3

Nr. 3:    juni 2018
Les som pdf - klikk HER

Plan for 2019:
Nr Matr.
frist

Ut-
deling

1 14. jan. 21. febr.
2 16.mars 11.april
3 11. mai 6. juni
4 3./9.aug. 29. aug.
5 28.sept. 24.okt.
6 9. nov. 5.des.

Dersom du har meldt
inn stoffet eller kunngjeringane til redaksjonen på førehand, kan avtalast 1 veke
utsett frist.

Les her om:
Gudstenester
og møte
i sept.-okt.
 

4 September 2017
Klikk her for å laste ned blad nr 4 - 2017

Nr. 4:    7. sept. 2017
Les som pdf - klikk HER

5 Oktober 2017
Klikk her for å opne nr 5

Nr. 5:    19. okt. 2017
Les som pdf - klikk HER

6 Desember 2017
Klikk her for å opne nr 6

Nr. 6:    7. des. 2017
Les som pdf - klikk HER

1 Februar 2017
Les her nr 1 av Hyrdingen 2017
Nr. 1:    2. februar 2017

Les som pdf - klikk HER
2 April 2017
Les her nr 2 av Hyrdingen 2017
Nr. 2:    6. april 2017
Les som pdf - klikk HER
 
3 Juni 2017
Les her nr 3 av Hyrdingen 2017, juni nummeret, her

Nr. 3:    1. juni 2017
Les som pdf - klikk HER

 

Sjå arkivet med eldre utgåver av Hyrdingen - her


Kyrkjene i Vindafjord
har nå fått si eiga nettside
(august 2017)
Her finn du gudstenestelista og påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.

Du finn kyrkjene i Vindafjord på:
www.vindafjord.kyrkjer.no

Bispevisitasen i
Vikebygd, Skjold og Vats
  
Les om denne i  Hyrdingen nr 6 / desember 2017

 Finn her Oversikt over gudstenester og møte i
 


Årsmeldingane til sokneråda for 2016

Statistikk
I året 2017 har 38936 besøkt nettstaden Hyrdingen.no, 
eller 107 pr. dag.


Redaksjonen i
Kyrkjebladet Hyrdingen

Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.

I redaksjonen set nå:
Steinar Skartland,
Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke
og Øivind Jønsson.

Det er ynskjeleg med eit redaksjonsmedlem til. Interesserte kan ta kontakt med redaktøren.

SKJOLD - VIKEBYGD sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Skjold-Vikebygd
SANDEID sokn
Klikk her for å lese

Årsmelding Sandeid
ØLEN - BJOA sokn
Klikk her for å lese

Årsmelding Ølen-Bjoa
IMSLAND sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding IMSLAND sokn
VIKEDAL sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Vikedal sokn
VATS sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Vats sokn

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - sjå her

Klikk her for å få større tekst

Ordførar og Fylkesmann opna
Magnhild Meltveit Kleppa opna Bibelmaraton i Skjold kyrkjeBibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 2016

Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats stod bak arrangementet der heile Bibelen skulle lesast på 60 timar i Skjold kyrkje.  Omlag 150 deltok i lesinga, natt som dag. Mellom desse var Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og ordførar Ole Johan Vierdal.

Etter ei omvisning i utstilling av barnebiblar, bibelplansjar og ikkje minst barneteikningar frå bibeltema, så samla ei stor gruppe tilhøyrarar seg inne i kyrkjerommet.  Jon Ådnøy og representantar frå sokneråda orienterte om dette tiltaket i samband med bibelselskapet sitt jubileum, før Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland opna arrangementet og las første kapittel i Bibelen.  Dette gjorde ho med innleving.

Ordførar Ole Johan Vierdal var neste mann ut med å lesa eit kapittel, før representantar for sokneråda og bygdene i Vindafjord i tur og orden las eit kapittel kvar. Her deltok også representantar frå nabosokn i Tysvær.kvar. Her deltok også representantar frå nabosokn i Tysvær.

Seinare på kvelden var det konfirmantane som bytte på å lesa ei rekkje kapittel utover i Bibelen. På onsdag held dette fram og då er m.a. representantane for bedehusa inviterte til å lesa ein time kvar.


Før lesinga fekk fylkesmann og ordførar studera ulike gamle bibelske motiv og m.a.
det kjende hjelpemiddelet frå Søndagsskulen: Flanellografen.

Denne veka var Skjold kyrkje open for alle som ville ta turen innom.
Les meir her

 
Bibelen vart lesen både på framande språk og norsk. Innhaldet er det same, og med
ekstra biblar i kyrkja kan ein fylgja teksten også om språket skulle vera ukjend.

Les Bibelen på 90 timar i Skjold Konfirmantar og utlendingar, speidarar og unge vaksne, pensjonistar og folk flest, frå Vikebygd, Vats og Skjold
– frå 8. til 13. november las dei høgt heile Bibelen, frå side 1 til side 1429, i Skjold kyrkje. I helga måtte dei ta nettene til hjelp for å komma i hamn.

Les meir om dette originale påfunnet i HER

Redaksjonen i
Kyrkjebladet Hyrdingen
Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.

I redaksjonen set nå:
Steinar Skartland,
Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke og
Øivind Jønsson.

Haugaland prosti
Frå januar 2013 heiter det: Haugaland Prosti. Prosten sin kontorstad er i haugesund
(Les meir her).
Haugaland prosti har fylgjande fellesråd: Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Kyrkjelydane i Vindafjord inngår i Haugaland prosti.

Les meir om omorganiseringa som vart gjort i 2013 her.

 


Eit årvisst arrangement er friluftsgudsteneste på Refsnes som avslutning på speidarleir. Dåp er ikkje uvanleg der då. Søndag 5. juni 2016 var det igjen frilufts-gudsteneste på Refsnes i Blikrabygda. Arrangementet vart også gjennomført i 2017.
 
Friluftsgudstenesta i 2016 inngjekk i kulturveka i Vats (28. mai – 5. juni 2016). KFUK-KFUM -speidarane i Vats saman med arrangørane for kulturveka stod for det praktiske opplegget. Klikk her, for å lesa meir frå arrangementet.
 
 


Nye funn stadfestar opplysingar i Bibelen

I ei ny bok (2016) kalla «Bibelen for hovud og hjarte» skriv tidlegare høgskulelærar Anne-Margrete Saugstad om Bibelen sine tekstar, deira bakgrunn, profetiar og oppfylling, samt arkeologiske funn.

Av: Torbjørn Gripsland, KPK
 
Det har nokså sikkert vore forska meir på Israel-folket og landet dei har butt i så vel som boka som fortel om denne, Bibelen, enn noko anna folk og land.
 
I boka kalla «Bibelen for hovud og hjarte» frå Luther Forlag skriv Saugstad at arkeologi ikkje dreiar seg om å prove eller motprove bibelforteljingane slik dei står:
 
– Men historikarane og arkeologane kan lære oss å tenkje på ein annan og for nokre ny måte når det gjeld Israel-folket si historie. Alt som blir forståeleg ut frå tida som forteljingane er plassert inn i, styrkjer slik vi har sett autentisiteten. Dette kan vi bruke apologetisk og vise at det er noko ganske anna å halde seg til Bibelen enn til andre religionar, skriv Saugstad.
 
Ho understrekar at fordi Bibelen sine forteljingar passar inn i Midtøsten si historie og geografi, er det faktisk det «aller viktigaste kriteriet på historisitet».
 
Gud kalla Abraham til å dra bort frå Ur i Kaldea (Mesopotamia) og til Kanaan ved Middelhavet, ca. 1800 år før Kristi fødsel. Abraham og kona Sara budde i Harran nokre år.
 
Både Ur og Harran er no funne av arkeologar. I Mari, der Harran låg, er det funne dokument som viser at bibelske namn som Nakor, Tarah, Peleg og Serug var vanlege på denne tida. Funn av lover i Mesopotamia samsvarer med skikkar vi kan lese om i historia om Abraham og styrkjer dermed den historiske tilliten.
 
Funna viser også at semittiske nomadestammer trengde inn over grensene til Mari. Abraham var sjølv semitt (etterkomar av Sem, Noahs son, ifølgje Bibelen).
 
Bibelen opplyser at Abrahams nevø Lot slo seg ned i Siddim-dalen, der Saltsjøen er no (1. Mosebok 14,3). Fem byer omtales, Sodoma, Gomorra, Adma, Behoim og Bela (Soar). I 1976 gjorde italienske arkeologar viktige oppdagingar i byen Ebla, der 15 000 leirtavler blei funnet. Der blir dei fem byane omtalt, og utruleg nok, nemnde i same rekkjefølgje som i Bibelen.
 
Går vi til Egypt, har ein oppdaga funn som stadfestar fleire av Bibelen sine opplysingar. Fyrste byen som Abraham kom til i Kanaan, var Sikem. På ein minnestein fortel ein krigsrapport om 3. felttoget til farao Sesostri: «Hans majestet kom til ein stad som heitte Sekmen» (Sikem).
 
Kvifor er ikkje den store hendinga som Israels-folket sin utgang frå Egypt var, omtalt i egyptiske kjelder? Saugstad nemner at praktisk talt alle hendingar omtalte i egyptiske tekstar, har ein lukkeleg slutt.
 
– Ei ulukke blir ikkje skildra utan at ein kan opplyse om korleis den blei overvunnen, og ein krig som ikkje endar med siger, blir ikkje tala om.
Eit oppsiktsvekkjande funn er dette: For ikkje lenge sida blei det funne ei steininnskrift som blir datert til ca. 845 f. Kr. som nemner «Davids hus» og «Israel sin konge». KPK
 
Saugstad skriv naturleg nok også om Det nye testamentet. Når det gjeld forskingsresultat, er kanskje noko av det viktigaste det som gjeld Jesu liv og oppstode. Ho skriv: «Knapt noko i heile antikken er så godt vitna som Jesu oppstode frå dei døydde!» Jesu disiplar som blei totalt forandra frå svik og vantru til modige vitne, må også forklarast. Og ingen fekk lov til å vere ein apostel i urkyrkja utan å ha vore augevitne til Jesu liv, død og oppstode.
 
Saugstad kjem med denne konklusjonen:
 
– Historisk sett står Jesu oppstode veldig sterkt, og fornekting av Guds eksistens er det einaste verkelege argumentet ein sit igjen med dersom ein nektar for Jesu oppstode. KPK
 

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - her


 

 

Viktig om kunngjeringar:
Mange ynskjer å kunngjera møter i sitt bedehus.  Med 9 bygder må vi i redaksjonen "gjera oss litt vanskelege".

Møtekunngjeringar vil i hovudsak bli sett opp i tabellform med flg. info:
- Dag/dato/klokka
- Type arrangement
- Talar eller organisasjon
- Stikkord for spesiell aktivitet

Unntaksvis med førehandsomtale, når det gjeld svært spesielle eller større arrangement, møteseriar over fleire dagar etc.

Tid for bladpengar !

I nr 1 ligg det med ein giro-blankett der me oppfordrar så mange som råd å betala bladpengar med kr 275,- pr år, eller eit anna beløp om du heller vil.

Bruk konto: 3240.11.17937 

Dette dekker kostnaden med å utarbeida bladet, trykkeri-kostnad og porto slik at alle husstandar i Vindafjord får bladet i postkassane 6 gonger i året.  Totalt går det ut ca. 3400 eks. av bladet, og budsjettert kostnad er omlag 160-170.000 pr år. 


 

Bladpengane dekkjer kostnaden og gjer at vi kan laga eit enda betre blad.

Bidra med stoff frå di bygd:
Skjer det noko i kyrkje, bedehus eller barne-/ungdomsarbeid i di bygd? 
Skriv gjerne litt om dette og send saman med bilete inn til:
redaksjonen @ hyrdingen.no (NB.  Adressa skal kun nyttast for stoff til Hyrdingen!!)
 
Vi set stor pris på at du bidrar med det som skjer i kyrkjelyden din, men hugs på fylgjande når det gjeld bilete (veldig viktig!!!)

  1. Send originalbilete (jpg-format)
    Om du legg bildet inn i eit tekst dokument for å viser korleis du ynskjer at dette skal nyttast saman med teksten, så send likevel alltid originalbildet som separat fil i tillegg.  Denne bør vera på mist 500 kB, og gjerne større.llegg.  Denne bør vera på mist 500 kB, og gjerne større.

     
  2. Spør dei som du tar bilde av - om det er greitt at dette vert nytta i Hyrdingen (gjeld ikkje om du har bilde av 17.-mai toget o.l.)

Kyrkjebladet: 
Redaksjonen:
Steinar Skartland, redaktør
Trygve Sandvik
Øivind Jønsson
Hanne Haraldseide Brekke

Adresse:
HYRDINGEN
Skjold Kyrkje
Kleivavegen 2-4
5574 Skjold

Telefon: 908 73 170 - redaktøren

E-post:
NB. E-postadressa:
redaksjonen @ hyrdingen.no
skal berre nyttast til stoff som skal trykkast i kyrkjebladet Hyrdingen. Reklame og spam er uønska til denne adressa.

Bedehus og kyrkjer

Bedehus og kyrkjer:

Andre lenker:

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen

Konto for bladpengar og gåver til Hyrdingen:   3240 11 17937